PROCEDURY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH
ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI OPRACOWANE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
PRZEDSZKOLA NR 6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH

 

1. W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:
- odmowa wydania dziecka,
- powiadomienie dyrektora o zaistniałej sytuacji,
- powiadomienie drugiej osoby upoważnionej do odbioru dziecka,
- sporządzenie notatki służbowej podpisanej przez nauczyciela i drugą osobę (woźna lub druga osoba upoważniona do odbioru dziecka),
- w razie braku możliwości dotarcia do osoby uprawnionej do odbioru dziecka - powiadomienie Policji.
 2. W przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
- odmowa wydania dziecka,
- odesłanie niepełnoletniego do domu z poleceniem przyjścia po dziecko osoby dorosłej, 
- w razie niedopełnienia tego polecenia - powiadomienie dyrektora przedszkola, 
- sprządzenie notatki służbowej, 
- w razie nieodebrania dziecka - zgłoszenie go na Policję.
 3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
- powiadomienie dyrektora o zaistniałej sytuacji,
- wpisanie rodzica do zeszytu spóźnień z uwzględnieniem podpisu rodzica,
- umówienie rodzica na rozmowę z dyrektorem,
- w razie powtarzającej się sytuacji, zgłoszenie rodzica do Sądu Rodzinnego o niewypełnianie obowiązków rodzicielskich. 
 4. W przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy powinien podjąć następujące kroki:
- nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza niebezpieczny przedmiot przed dostępem do niego dzieci, 
- powiadomienie dyrekcji o zaistniałej sytuacji, 
- sporządzenie notatki dotyczącej niebezpiecznej sytuacji,
- w zależności od stopnia niebezpieczeństwa dyrektor powiadamia odpowiednie organy.
 5. W przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzy się się dziecku nieszczęśliwy wypadek, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
- udzielenie pierwszej pomocy,
- powiadomienie rodzica o zaistniałym wypadku,
- powiadomienie dyrektora placówki,
- wezwanie specjalistycznej pomocy,
- sporządzenie protokołu dotyczącego zdarzenia,
- wpisanie zdarzenia do księgo wypadków przez Społecznego Inspektora Pracy,
- zgłoszenie wypadku do jednostki nadzorującej placówkę, 
- pomoc rodzicom w uzyskaniu świadczeń wynikających z ubezpieczenia dziecka - wypełnienie polisy ubezpieczeniowej.

 

Kodeks przedszkolaka
 
JAKO WYCHOWANEK PRZEDSZKOLA MAM PRAWO DO:
- szacunku, czyli poszanowania mojej godności jako człowieka;
- niewiedzy, ponieważ dopiero odkrywam i uczę się poznawać świat;
- niepowodzeń i łez, bo nawet najlepsi mają swoje złe dni, kiedy wszystko się wali i sami nawet nie wiedzą dlaczego;
- upadków, bo błądzić jest rzeczą ludzką, a ja wiem, że upadam i popełniam błędy,
pozwól mi błądzić i radośnie wracać do poprawy;
- własności, mogę przynosić swoją ulubioną zabawkę raz w tygodniu;
- tajemnicy, bo są sprawy, o których nie mówi się wszystkim;
- radości, bo szczęście ma swoje źródło w moim wnętrzu, pragnę cieszyć się dobrem w sobie i pięknem otoczenia;
- wypowiadania swoich myśli i uczuć, bo pragnę dzielić się swoimi uczuciami;
- dnia dzisiejszego, ponieważ chcę być tym, kim jestem w tym dziecku, a nie przyszłym dorosłym człowiekiem, pociechą lub zabawką dorosłych.
Wiem, że mam wady i zalety, ale pozwólcie mi być lepszym!
 
 
PRAWA DZIECKA
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo wybierać w co się bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotykać ich czasami.
 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
 
 DZIECIOM W PRZEDSZKOLU NIE WOLNO:
 
- robić niebezpiecznych rzeczy, wychodzić samemu poza teren przedszkola, oddalać się od grupy bez wiedzy dorosłych, bez pytania wychodzić na dwór;
- krzywdzić dzieci np. bić, wyzywać, poniżać, wyśmiewać;
- niszczyć i zabierać cudzej własności bez pytania;
- innym przeszkadzać w pracy;
- oszukiwać;
- chlapać w łazience;
- bałaganić – trzeba sprzątać po sobie zabawki;
- innym kazać mówić brzydkich słów oraz namawiać do brzydkich rzeczy;
- skarżyć bez powodu.

  

lp.   Rodzaj czynności   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  
 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  25.01.-07.02.2022r.
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe
 08.02.-28.02.2022r.
 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  01.03.2022r.
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  02.03.-07.03.2022r.
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  11.03.2022r.

 

Wnioski w wyznaczonym terminie należy składać w zaklejonej kopercie do urny znajdującej się w przedsionku przedszkola.Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie Harmonogram i kryteria rekrutacji na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 Dokumentacja:

 

  

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak
 
Nasze przedszkole zapewnia profesjonalne kształcenie i rozwijanie umiejętności dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nasi Absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Wobec rodziców placówka pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, przekazujemy wiedzę pedagogiczną oraz uwrażliwiamy na możliwości i potrzeby dziecka.
Placówka realizuje Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci  "Zbieram, poszukuje, badam". Dorota Dziamska, Marzena Buchant. Jego koncepcja dostosowana jest do założeń programowych Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, został on też wyróżniony w konkursie MEN i CODN.
Cele edukacyjne i wychowawcze realizowane są w codziennych sytuacjach życiowych, zabawie i zajęciach. Zajęcia realizowane w przedszkolu zostały skupione wokół następujących obszarów edukacyjnych, z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod kształcenia:
•        wychowanie zdrowotno - ruchowe (kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, ruch rozwijający W. Sherborne, pedagogika zabawy KLANZA, drama);
•        wychowanie muzyczne;
•        wychowanie plastyczne;
•        kształcenie umiejętności matematycznych (E. Gruszczyk-Kolczyńska);
•        przygotowanie do nauki czytania i pisania (B. Rocławski, M. Bogdanowicz, I. Majchrzak, naturalna nauka języka).
Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami, w których Państwa pociechy zaspokajają potrzebę wewnętrznej aktywności i ciekawości świata, czują się bezpiecznie, swobodnie i szczęśliwe. Nasze przedszkole położone jest blisko lasu, między polami. Wokół nas panuje cisza nie zakłócona odgłosami miasta. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone dwa place zabaw, które są w miarę posiadanych środków uzupełniane w nowe urządzenia. Mamy nowoczesną kuchnię, w której przygotowywane są smaczne domowe posiłki.
U nas nie sposób się nudzić - czas spędzony w naszym przedszkolu to czas niezapomniany, radosny. To również czas spędzony na nauce poprzez zabawę, otwierający drzwi nowych możliwości, odkrywający i rozwijający predyspozycje i talenty, dający szanse na harmonijny rozwój Dziecka.