Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 6 im. "Pod Topolą" w Łaziskach Górnych.
Administrator powołał inspektora ochrony danych, którego funkcję pełni Andrzej Bujok. Inspektor nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Z inspektorem ochron danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIP

W sytuacji zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne GIS Przedszkole dysponuje max 72 miejscami dla dzieci. Ilość miejsc może ulec zmniejszeniu w zależności od sytuacji kadrowej przedszkola.

Zainteresowani rodzice są zobowiązani z zapoznaniem się z Zarządzeniem wicedyrektora przedszkola dotyczącym następujących procedur:

 1. Procedury bezpieczeństwa, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub  zachorowania na COVID -19  , stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

oraz z Wnioskiem o wznowieniu opieki przedszkolnej w okresie epidemii. Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rodziców, którzy wcześniej nie deklarowali konieczności opieki, a chcieliby zgłosić dziecko na zajęcia opiekuńcze i spełniają warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o niezwłoczny, bezpośredni kontakt z wicedyrektorem przedszkola w terminie do 11 maja 2020r. włącznie.

zarzadzenie_nr_021.1.2020.pdfUsN

Koronawirus_-_Procedura_bezpieczenstwa(1).rtf

KORONAWIRUS_-_2020_PROCEDURY_POSTEPOWANIA_NA_WYPADEK_PODEJRZENIA_ZAKAZENIA.doc

Koronawirus_-_2020_-_wniosek.docx

Koronawirus_Uzupelnienie_klauzuli_w_zwiazku_z_COVID_19.docx

 • Ramowy rozkład dnia
   
  6:00-8:00
  Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci do grup łączonych (manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne). Oglądanie książeczek i czasopism dziecięcych. Wdrażanie do zgodnej zabawy i korzystanie z zabawek zgodnie z ustaleniami. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka.
  8:00-13:00
  8:00-8:20 – piętro / 8-8:50 – parter 
  Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawy integrujące grupę – muzyczne i ruchowe. Ćwiczenia poranne. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.
  8:20-8:30 – piętro / 8:50-9 – parter 
  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne w łazience.
  8:30-9:00 – piętro / 9:00-9:30 – parter 
  Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego zachowania się podczas posiłku, przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw. Zabiegi sanitarno-higieniczne, mycie zębów.
  9:00-9:30 – grupy młodsze / 9:30-10:30 – grupy starsze 
  Zajęcia programowe z całą grupą w oparciu o podstawę programową – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
   9:30-11:45 – piętro /10:30-12:15 – parter
  Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Wdrażanie do zgodnej zabawy, dzielenie się zabawkami i odkładanie ich na wyznaczone miejsce, stosowanie form grzecznościowych. Pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.
  Gry, zabawy i zajęcia ruchowe organizowane przez nauczyciela w sali bądź ogrodzie przedszkolnym. Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego i rekreacyjnego, obserwacje przyrodnicze.
   11:45-12:00 – piętro / 12:15-12:30 – parter 
  Zabiegi sanitarno-higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
   12:00-12:30 – piętro / 12:30-13:00 – parter 
  Obiad. Kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
  12:30-13:00 – piętro Czynności opiekuńcze, czytanie bajek, czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela. Nabywanie umiejętności związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby (grupy najmłodsze).
   13:00-16:30
  13:00-15:00 
  Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci (integracyjne, plastyczno-techniczne, tematyczne, gry dydaktyczne, zajęcia w małych zespołach). Działania utrwalające nabyte umiejętności i kompensacje, wspierające indywidualny rozwój i uzdolnienia wychowanków, zajęcia o charakterze wychowawczym, obserwacja pedagogiczna. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
  Grupy najmłodsze: Odpoczynek poobiedni – leżakowanie, wyciszenie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju (ochrona układu nerwowego), słuchanie muzyki relaksacyjnej.
  15:00-15:20 
  Przygotowanie do posiłku. Podwieczorek.
   15:20-16:30 
  Kontynuacja działalności edukacyjnej, omówienie wydarzeń dnia, zabawy swobodne wg inwencji twórczej dzieci, prace porządkowe. Pobyt w grupach łączonych, rozchodzenie się dzieci.
  Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na:
  różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.

 

PROCEDURY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH
ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI OPRACOWANE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
PRZEDSZKOLA NR 6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH

 

1. W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:
- odmowa wydania dziecka,
- powiadomienie dyrektora o zaistniałej sytuacji,
- powiadomienie drugiej osoby upoważnionej do odbioru dziecka,
- sporządzenie notatki służbowej podpisanej przez nauczyciela i drugą osobę (woźna lub druga osoba upoważniona do odbioru dziecka),
- w razie braku możliwości dotarcia do osoby uprawnionej do odbioru dziecka - powiadomienie Policji.
 2. W przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
- odmowa wydania dziecka,
- odesłanie niepełnoletniego do domu z poleceniem przyjścia po dziecko osoby dorosłej, 
- w razie niedopełnienia tego polecenia - powiadomienie dyrektora przedszkola, 
- sprządzenie notatki służbowej, 
- w razie nieodebrania dziecka - zgłoszenie go na Policję.
 3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
- powiadomienie dyrektora o zaistniałej sytuacji,
- wpisanie rodzica do zeszytu spóźnień z uwzględnieniem podpisu rodzica,
- umówienie rodzica na rozmowę z dyrektorem,
- w razie powtarzającej się sytuacji, zgłoszenie rodzica do Sądu Rodzinnego o niewypełnianie obowiązków rodzicielskich. 
 4. W przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy powinien podjąć następujące kroki:
- nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza niebezpieczny przedmiot przed dostępem do niego dzieci, 
- powiadomienie dyrekcji o zaistniałej sytuacji, 
- sporządzenie notatki dotyczącej niebezpiecznej sytuacji,
- w zależności od stopnia niebezpieczeństwa dyrektor powiadamia odpowiednie organy.
 5. W przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzy się się dziecku nieszczęśliwy wypadek, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
- udzielenie pierwszej pomocy,
- powiadomienie rodzica o zaistniałym wypadku,
- powiadomienie dyrektora placówki,
- wezwanie specjalistycznej pomocy,
- sporządzenie protokołu dotyczącego zdarzenia,
- wpisanie zdarzenia do księgo wypadków przez Społecznego Inspektora Pracy,
- zgłoszenie wypadku do jednostki nadzorującej placówkę, 
- pomoc rodzicom w uzyskaniu świadczeń wynikających z ubezpieczenia dziecka - wypełnienie polisy ubezpieczeniowej.

 

Kodeks przedszkolaka
 
JAKO WYCHOWANEK PRZEDSZKOLA MAM PRAWO DO:
- szacunku, czyli poszanowania mojej godności jako człowieka;
- niewiedzy, ponieważ dopiero odkrywam i uczę się poznawać świat;
- niepowodzeń i łez, bo nawet najlepsi mają swoje złe dni, kiedy wszystko się wali i sami nawet nie wiedzą dlaczego;
- upadków, bo błądzić jest rzeczą ludzką, a ja wiem, że upadam i popełniam błędy,
pozwól mi błądzić i radośnie wracać do poprawy;
- własności, mogę przynosić swoją ulubioną zabawkę raz w tygodniu;
- tajemnicy, bo są sprawy, o których nie mówi się wszystkim;
- radości, bo szczęście ma swoje źródło w moim wnętrzu, pragnę cieszyć się dobrem w sobie i pięknem otoczenia;
- wypowiadania swoich myśli i uczuć, bo pragnę dzielić się swoimi uczuciami;
- dnia dzisiejszego, ponieważ chcę być tym, kim jestem w tym dziecku, a nie przyszłym dorosłym człowiekiem, pociechą lub zabawką dorosłych.
Wiem, że mam wady i zalety, ale pozwólcie mi być lepszym!
 
 
PRAWA DZIECKA
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo wybierać w co się bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotykać ich czasami.
 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
 
 DZIECIOM W PRZEDSZKOLU NIE WOLNO:
 
- robić niebezpiecznych rzeczy, wychodzić samemu poza teren przedszkola, oddalać się od grupy bez wiedzy dorosłych, bez pytania wychodzić na dwór;
- krzywdzić dzieci np. bić, wyzywać, poniżać, wyśmiewać;
- niszczyć i zabierać cudzej własności bez pytania;
- innym przeszkadzać w pracy;
- oszukiwać;
- chlapać w łazience;
- bałaganić – trzeba sprzątać po sobie zabawki;
- innym kazać mówić brzydkich słów oraz namawiać do brzydkich rzeczy;
- skarżyć bez powodu.