Treści programowe w listopadzie:

 1. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje:
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu
 • Wspomaganie prawidłowego aparatu artykulacyjnego
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających poznanie zjawisk atmosferycznych
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa i współpracy w zespole
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „l”.
 1. Jesteśmy Polakami:
 • Kształcenie poczucia przynależności narodowej
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski
 • Potrafi zaśpiewać hymn Polski.
 1. Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga:
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych
 • Rozwijanie sprawności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki)
 • Uwrażliwianie na piękno muzyki
 • Poznanie znaku graficznego liczby 4.
 1. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy
 • Uświadomienie potrzeby stosowania zwrotów grzecznościowych
 • Rozbudzanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych przy konstruowaniu gry planszowej
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „u”.

 

Treści programowe w miesiącu grudniu:

 

 1. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł
 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery k.

 

 1. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają
 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny
 • Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery d.

 

 1. W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem
 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek, kolęd
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo – ruchowej w czasie komponowania ozdób świątecznych
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby 5.

Treści programowe w miesiącu styczniu:

 1. Kocham babcie , kocham dziadka
 • Budzenie przynależności do rodziny, zainteresowanie jej historią, budzenie szacunku i przywiązania wobec dziadków
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie liczby 10
 • Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań.
 1. O zwierzętach swych pamiętam
 • Zapoznanie z różnymi gatunkami zwierząt żyjących w środowisku naturalnym i hodowanych w domu
 • Zachęcanie do opiekowania się zwierzętami
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • Poznanie symbolu graficznego liczby 7.

 

Treści programowe w miesiącu marcu i kwietniu:

 1. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
 • Konieczność dostosowania ubioru do warunków pogodowych
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji za pomocą symboli
 • Zapoznanie z symbolem graficznym litery – s, S
 1. Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór
 • Umożliwienie dzieciom zdobycia informacji na temat życia ptaków
 • Zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii, wniosków
 • Poznanie znaku graficznego cyfry -0
 1. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami świąt wielkanocnych
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zborów, przeliczania

i porównywania liczby elementów

 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery –w, W
 • Przygotowanie do nauki pisania- wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu znaków litero- podobnych
 1. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
 • Zdobywanie wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych
 • Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów
 • Zdobywanie doświadczeń w wypowiadaniu się i byciu słuchanym
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery –z, Z
 1. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem
 • Wspomaganie dzieci w rozumieniu następstwa czasu i zmian, które zachodzą
 • wdrażanie do starannych pomiarów długości
 • poznanie znaku graficznego liczby 10
 • przygotowanie do nauki pisania- usprawnienie współpracy ręki i oka.

 

WRZESIEŃ

KRĄG TEMATYCZNY: „Znowu razem”

TYDZIEŃ 1

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich,
 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności, takich jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów,
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób,
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą,
 • współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich,
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków,
 • prezentowanie swojej osoby na forum grupy,
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej,
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów,

 

KRĄG TEMATYCZNY: „Z latawcem w przedszkolu”

TYDZIEŃ 2:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami,
 • osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie podstawowych emocji,
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata,
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy,
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • określanie położenia latawca względem siebie i innych,
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie rytmem,
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych,
 • aktywne słuchanie utworów literackich,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów,
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „o”,
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.

 

Krąg tematyczny: „Żegnamy lato”

TYDZIEŃ 3

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwanie się nożyczkami,
 • osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata,
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego,
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób.

 OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy,
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • określanie położenie kartki papieru względem siebie i innych,
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie z rytmem,
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych,
 • aktywne słuchanie utworów literackich,
 • wzbogacanie wiedzy na temat pisania listów,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z konkretną tematyką,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów,
 • uwrażliwianie dzieci na piękno wakacyjnych krajobrazów,
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „a”, „A”,
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata,
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.

 

Krąg tematyczny: „Ziemia nasza planeta”

Tydzień: 4

OBSZAR FIZYCZNY

 • udział w zabawach ruchowych integrujących grupę,
 • uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie motoryki dużej i małej,
 • nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego,
 • wykonywanie instrumentów muzycznych z recyklingu.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 OBSZAR SPOŁECZNY

 • umiejętność współpracy w grupie,
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety,
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • zdobycie wiedzy o naszej planecie,
 • rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”,
 • wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi,
 • wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności,
 • wzbogacanie wiedzy na temat lądów,
 • poznawanie kontynentów i części świata na mapie,
 • okazywanie zainteresowania poznawaniem liter: „t”, „T”,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • czynny udział w zabawach badawczych,
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”,
 • opowiadanie o uczuciach towarzyszących odkrywaniu świata,
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata,
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU 2020

 

MIESIĄC: WRZESIEŃ

 

15 września – „Dzień Kropki”

20 września - „Dzień Przedszkolaka”

22 września - „Sprzątanie Świata”

29 września - „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”

30 września – Dzień Chłopaka”

 

 

MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

10 października - „Dzień Drzewa”

11 października - „Dzień Dziewczynek”

14 października - „Dzień Edukacji Narodowej”

30 października - „Dzień Dyni”

 MIESIĄC LISTOPAD

 

5 listopada „Dzień Postaci z Bajek”

11 listopada „Święto Odzyskania Niepodległości”

25 listopada „Dzień Pluszowego Misia”

30 listopada „Andrzejki”

 

MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

4 grudnia Barbórka

6 grudnia Spotkanie z Mikołajem

Ok. 18 grudnia Wigilia Grupowa

22 grudnia Pierwszy Dzień Zimy

Treści programowe                                                            

LISTOPAD

Tydzień 1. Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych.
 • Kształcenie umiejętności ilustrowania wiersza dźwiękami instrumentów perkusyjnych.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie późną jesienią.
 • Rozpoznawanie ptaków odlatujących i pozostających na zimę.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 3.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „l”, „L”.

Tydzień 2. My, Polacy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zaznajomienie z symbolami narodowymi.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
 • Prezentacja wiedzy na temat organizacji dziecięcych – zuchy, harcerze.
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „i”, „I”.

Tydzień 3. Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
 • Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 4.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E.

Tydzień 4. Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny do zabawy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią.
 • Utrwalanie u dzieci zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.
 • Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.
 • Uczenie dzieci właściwych reakcji na niebezpieczeństwa płynące z Internetu.
 • Rozbudzanie wyobraźni dziecka.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „k”, „K

GRUDZIEŃ

Tydzień 1. Pomagamy zwierzętom

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.

 • Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą.
 • Prezentacja możliwości pomagania przetrwania zimy przez zwierzęta.
 • Prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, „y”.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi.

Tydzień 2. Wszystko wokół nas się zmienia – poznajemy urządzenia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Prezentacja domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na postęp techniczny.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące z poprawnego komunikowania się.
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 5.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „u”, „U”.

Tydzień 3. Święta za pasem i w domu pachnie lasem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.

 • Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Nauka śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Kształtowanie pojęcia liczby „0”.
 • Zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd.
 • Kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt, ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E.

Tydzień 4. Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przybliżenie dzieciom pozytywnych i negatywnych skutków żywiołów.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania stanów skupienia wody w przyrodzie.
 • Kształcenie umiejętności dostrzegania obiegu wody w przyrodzie.
 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci eksperymentowaniem poprzez prowadzenie zabaw badawczych.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją świętowania na zakończenie roku.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 6.                                                                                   

STYCZEŃ

Tydzień 1. Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek najlepsi są na świecie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • kształcenie u dzieci umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.
 • wzmacnianie u dzieci więzi rodzinnych.
 • kształcenie umiejętności okazywania uczuć i potrzeby pomagania.
 • nauka piosenki „Piosenka o babci i dziadku”.
 • nauka na pamięć wiersza „Wierszyk dla babci i dziadka”.

Tydzień 2. Kalendarze i zegary

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji.
 • wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą.
 • utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy.
 • wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów: dziś”, jutro”, wczoraj”.
 • utrwalanie u dzieci nazw dni tygodnia i prostych obliczeń czasowych.
 • kształtowanie pojęcia liczby 7 posługiwanie się liczbami w aspekcie głównym i porządkowym.
 • wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „r”, „R”.
 • nauka piosenki „Zimo, zimo”.         

LUTY

Tydzień 1. Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia
  uprawianie sportów zimowych).
 • zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie dieta, sposób ubierania się.
 • rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci zimowych dyscyplin sportowych.
 • nauka piosenek „Mróz, mróz” oraz „Zimowa poleczka”. Wprowadzenie kroków poleczki.
 • kształtowanie pojęcia liczby 8.
 • wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „n”, „N”.

Tydzień 2. My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • wzbogacanie słownictwa dzieci, precyzowanie znaczenia pojęć związanych z karnawałem.
 • nauka piosenki „Buli”.
 • doskonalenie umiejętności tanecznych.
 • kształcenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i różnych sytuacjach zadaniowych.
 • kształtowanie pojęcia liczby 9.
 • wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b”, „B”‑ wprowadzenie zabaw badawczych.

Tydzień 3. Gdzieś daleko, za ośnieżoną górą i zamarzniętą rzeką

Zamierzenie wychowawczo- dydaktyczne:

 • przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.
 • zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.
 • kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.
 • kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.
 • rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
 • wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

Tydzień 4. To poważna sprawa- mamy swoje prawa!

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.
 • kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.
 • uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
 • kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi” – „krótki”, „szeroki” – „wąski”.
 • wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.
 • kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
 • :prowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

                 

MARZEC

Tydzień 1. Świat oczami artysty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwianie dzieci na piękno dzieł sławnych artystów.
 • Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „P” i |”p”.
 • Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.
 • Wdrażanie dzieci do posługiwania się zwrotami określającymi kierunki i położenie różnych obiektów.
 • Doskonalenie umiejętności szacowania liczby obiektów, a następnie ich przeliczania.

Tydzień 2. Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do występów publicznych w wybranej przez siebie formie ekspresji.
 • Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Uwrażliwianie dzieci na sztukę przez udział w przedstawieniach jako widz oraz aktor.
 • Doskonalenie u dzieci umiejętności przeliczania i dodawania elementów z wykorzystaniem słów „i”, „to”.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „c”, „C”.
 • Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie.

Tydzień 3. Zimo! Do zobaczenia za rok

Zamierzenie wychowawczo- dydaktyczne:

 • Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny.
 • Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych.
 • Nauka wybranej piosenki, zabawy taneczne i instrumentalizacja piosenek „Maszeruje wiosna”, „Wiosna”, „Zbudź się, rzeczko”.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „ł”, Ł”.
 • Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.

Tydzień 4. Już przybyła wiosna miła

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Kształtowanie świadomości korzyści wynikających z przebywania na świeżym powietrzu.
 • Przybliżanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.
 • uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
 • Poznanie cyklu uprawy roślin cebulowych.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „z”, „Z”.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na upływ czasu i zachodzące w przyrodzie zmiany związane z porami roku, utrwalanie wiadomości dotyczących miesięcy, tygodni, dni i godzin.

                                                                                         

KWIECIEŃ

Tydzień 1.  O wiosennych świętach każdy z nas pamięta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z Wielkanocą.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do świąt.
 • Prezentacja sztuki ludowej: muzyki, rękodzieła, rozwijanie wrażliwości na jej piękno.
 • Kształcenie umiejętności redagowania życzeń wielkanocnych.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „j”, „J”.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.
 • Utrwalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Tydzień 2. Zwierzęta z daleka i bliska

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt żyjących w środowisku wodnym – prezentacja wybranych ryb i omówienie środowiska ich życia.
 • Rozbudzanie zainteresowania prowadzeniem obserwacji środowiska naturalnego zwierząt.
 • Prezentacja informacji na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „f”, „F”.
 • Badanie równoliczności zbiorów.
 • Wprowadzenie znaku „=” dla stwierdzenia, że tu i tu jest tyle samo.

Tydzień 3. Dobra kondycja i dobre zdrowie, wszystko Ci o nich przedszkolak opowie

Zamierzenie wychowawczo- dydaktyczne:

 • Rozwijanie nawyku dbałości o codzienną higienę ciała i jamy ustnej.
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza oraz w sytuacji choroby, zgłaszania dolegliwości własnych lub zauważonych u innych.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, dbałości o kondycję i zdrowie.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „h”, „H”.
 • Kształcenie umiejętności szacowania ciężaru różnych przedmiotów (cięższy, lżejszy, waży tyle samo) – różne wagi.
 • Porównywanie liczebności zbiorów, utrwalenie pojęć: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”.
 • Wprowadzenie znaków matematycznych: <, >.

Tydzień 4. Zwierzęta domowe są szczęśliwe i zdrowe

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia wybranych zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe.
 • Kształcenie umiejętności konstruowania twórczych opowiadań.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia ptaków i owadów.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Zachęcanie do rozwiązywania i konstruowania zagadek tematycznych.
 • Wdrażanie do wykorzystywania umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych.

                                                                                          

MAJ

Tydzień 1.  Jestem Polakiem i Europejczykiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej.
 • Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski.
 • Rozwijanie świadomości bycia E
 • Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych.
 • Nauka wybranego tańca ludowego.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Kształcenie umiejętności mierzenia długości.

Tydzień 2. Wiosna do nas przybywa – swe kolory odkrywa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie.
 • Założenie hodowli fasoli, ustalenie cyklu rozwoju fasoli – kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.
 • Prezentacja wybranych gatunków roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.
 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie wybranych roślin i zwierząt.
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną – w świecie roślin i zwierząt.
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania i układania zadań tekstowych.
 • Kształcenie umiejętności układania i odczytywania działań arytmetycznych.

Tydzień 3. Praca różnych ludzi – poznajemy wybrane zawody

Zamierzenie wychowawczo- dydaktyczne:

 • Zapoznanie z pracą wybranych osób z przedszkola (szkoły).
 • Obserwacja pracy ludzi w wybranym zawodzie, np. aptekarza, urzędnika pocztowego, policjanta, piekarza, krawca, fryzjera.
 • Kształtowanie postawy poszanowania pracy różnych osób.
 • Prezentacja drogi listu od nadawcy do adresata – kształcenie myślenia przyczynowo􀀐
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Gromadzenie doświadczeń w zakresie tworzenia kolekcji.
 • Zaznajomienie z różnymi narzędziami pomiaru długości.

Tydzień 4. Na święto Mamy i Taty niech będzie program bogaty

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat roli rodziców w rodzinie.
 • Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy – uważne słuchanie wypowiedzi innych, włączanie się do rozmowy.
 • Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.
 • Dostrzeganie czynności wykonywanych przez rodziców na rzecz organizacji życia codziennego dla wszystkich członków rodziny.
 • Kształcenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek związanych z tematem zajęć.
 • Zachęcanie do planowania czynności, które doprowadzą do celu.
 • Dostrzeganie zmian odwracalnych, nieodwracalnych i częściowo odwracalnych.

                                                                                            

CZERWIEC

Tydzień 1.  Dla wszystkich dzieci słonce przyjaźnie świeci

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia ludzi na różnych kontynentach.
 • Poznawanie muzyki etnicznej różnych zakątków świata.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 • Prezentacja zabaw, w które bawią się dzieci na różnych kontynentach – doświadczenia własne, informacje z mediów.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

Tydzień 2. Szukamy lata na łące, w lesie, na drzewach i w kwiatach

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się, uważne słuchanie.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących np. w środowisku w lecie rośliny i zwierzęta w różnych ekosystemach o różnych porach roku.
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych w grupie – wdrażanie do uważnego słuchania, zabawy w echo.
 • Kształtowanie rozumienia stałości objętości płynu.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat kosmosu.
 • Rozwijanie postawy poszanowania środowiska – rozmowa na temat ochrony lasów oraz na temat korzyści, jakie człowiek czerpie z lasu – tworzenie „Kodeksu lasu”.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

Tydzień 3. Zegnamy przedszkole, po wakacjach spotkamy się w szkole!

Zamierzenie wychowawczo- dydaktyczne:

 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Kształtowanie, w trakcie planowania zabaw, postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz osób uczestniczących w zabawach.
 • Przygotowanie do podjęcia roli ucznia, kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i  nauki szkolnej.
 • Kształcenie umiejętności planowania swoich działań.
 • Doskonalenie umiejętności recytowania wierszy, śpiewania piosenek, aktywnego uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

 

Szanowni Rodzice!

W imieniu wszystkich pracowników
Przedszkola nr 6 im. "Pod Topolą" w Łaziskach Górnych
jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dzięki ogromnym sercom rodziców dzieci uczęszczających
do naszego przedszkola,
w ramach akcji "ZBIERAMY DLA PIOTRUSIA",
udało się zebrać kwotę 2954,97 zł. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazane wsparcie i każdy datek, który trafił na pomoc Piotrusiowi.

DZIĘKUJEMY !!!

JESTEŚCIE WSPANIALI !!!