Plan pracy nauczycieli


  

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2021/2022

Cel ogólny:

 • Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego.

 • Wszechstronny rozwój dziecka.

 • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.

 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.

 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.

 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.

 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

 • Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci 6 letnich.

 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych

 • Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem przedszkola

 

Formy

Zadania

Termin realizacji

Zebrania z rodzicami

1. Omówienie organizacji przebiegu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej: zapoznanie z dokumentacją, podstawą programową, programem, rozkładem dnia, omówienie zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania przedszkola podczas pandemii, przekazanie planów i kierunków pracy przedszkola, wybór przedstawicieli Rady Rodziców.

2. Podsumowanie obserwacji wstępnej i końcowej dziecka / diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

sierpień 2021

 

 

 

 

listopad 2021 / maj 2022

Kontakty indywidualne oraz współpraca z rodzicami
w celu podnoszenia efektów pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej
(osobiście, telefonicznie,
e-mailowo)

1. Informowanie o postępach dziecka, wynikach obserwacji, zaistniałych problemach.

2. Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych – określenie jednolitych działań.

3. Porady specjalistów, kierowanie dzieci na badania do  poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji epidemiologicznej – przejście na nauczanie zdalne.

w miarę potrzeb,

wg harmonogramu konsultacji

Pedagogizacja rodziców

1. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców z wyszczególnieniem tematów realizowanych w danym miesiącu, aktualnych informacji dotyczących organizacji pracy.

2. Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola oraz grupowej artykułów, propozycji literatury pedagogicznej, zdjęć z zajęć, kalendarza imprez.

3. Dostarczanie bieżących informacji o osiągnięciach plastycznych dzieci poprzez systematyczne prezentowanie prac plastyczno-technicznych oraz innych wytworów dzieci na tablicy.

cały rok szkolny

Pomoc rodziców
w realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych,
uroczystości i imprez

1. Udział rodziców na zajęciach jeżeli zaistnieje taka możliwość – prezentacja wykonywanego zawodu.

2. Pomoc w realizacji tematyki tygodniowej, w przygotowaniu strojów dla dzieci na występy, zabawę karnawałową itp.

3. Zachęcanie do głośnego czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

na bieżąco,

w miarę możliwości