• Ramowy rozkład dnia
   
  6:00-8:00
  Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci do grup łączonych (manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne). Oglądanie książeczek i czasopism dziecięcych. Wdrażanie do zgodnej zabawy i korzystanie z zabawek zgodnie z ustaleniami. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka.
  8:00-13:00
  8:00-8:20 – piętro / 8-8:50 – parter 
  Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawy integrujące grupę – muzyczne i ruchowe. Ćwiczenia poranne. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.
  8:20-8:30 – piętro / 8:50-9 – parter 
  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne w łazience.
  8:30-9:00 – piętro / 9:00-9:30 – parter 
  Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego zachowania się podczas posiłku, przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw. Zabiegi sanitarno-higieniczne, mycie zębów.
  9:00-9:30 – grupy młodsze / 9:30-10:30 – grupy starsze 
  Zajęcia programowe z całą grupą w oparciu o podstawę programową – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
   9:30-11:45 – piętro /10:30-12:15 – parter
  Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Wdrażanie do zgodnej zabawy, dzielenie się zabawkami i odkładanie ich na wyznaczone miejsce, stosowanie form grzecznościowych. Pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.
  Gry, zabawy i zajęcia ruchowe organizowane przez nauczyciela w sali bądź ogrodzie przedszkolnym. Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego i rekreacyjnego, obserwacje przyrodnicze.
   11:45-12:00 – piętro / 12:15-12:30 – parter 
  Zabiegi sanitarno-higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
   12:00-12:30 – piętro / 12:30-13:00 – parter 
  Obiad. Kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
  12:30-13:00 – piętro Czynności opiekuńcze, czytanie bajek, czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela. Nabywanie umiejętności związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby (grupy najmłodsze).
   13:00-16:30
  13:00-15:00 
  Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci (integracyjne, plastyczno-techniczne, tematyczne, gry dydaktyczne, zajęcia w małych zespołach). Działania utrwalające nabyte umiejętności i kompensacje, wspierające indywidualny rozwój i uzdolnienia wychowanków, zajęcia o charakterze wychowawczym, obserwacja pedagogiczna. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
  Grupy najmłodsze: Odpoczynek poobiedni – leżakowanie, wyciszenie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju (ochrona układu nerwowego), słuchanie muzyki relaksacyjnej.
  15:00-15:20 
  Przygotowanie do posiłku. Podwieczorek.
   15:20-16:30 
  Kontynuacja działalności edukacyjnej, omówienie wydarzeń dnia, zabawy swobodne wg inwencji twórczej dzieci, prace porządkowe. Pobyt w grupach łączonych, rozchodzenie się dzieci.
  Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na:
  różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.