PROCEDURY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH
ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI OPRACOWANE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
PRZEDSZKOLA NR 6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH

 

1. W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:
- odmowa wydania dziecka,
- powiadomienie dyrektora o zaistniałej sytuacji,
- powiadomienie drugiej osoby upoważnionej do odbioru dziecka,
- sporządzenie notatki służbowej podpisanej przez nauczyciela i drugą osobę (woźna lub druga osoba upoważniona do odbioru dziecka),
- w razie braku możliwości dotarcia do osoby uprawnionej do odbioru dziecka - powiadomienie Policji.
 2. W przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
- odmowa wydania dziecka,
- odesłanie niepełnoletniego do domu z poleceniem przyjścia po dziecko osoby dorosłej, 
- w razie niedopełnienia tego polecenia - powiadomienie dyrektora przedszkola, 
- sprządzenie notatki służbowej, 
- w razie nieodebrania dziecka - zgłoszenie go na Policję.
 3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
- powiadomienie dyrektora o zaistniałej sytuacji,
- wpisanie rodzica do zeszytu spóźnień z uwzględnieniem podpisu rodzica,
- umówienie rodzica na rozmowę z dyrektorem,
- w razie powtarzającej się sytuacji, zgłoszenie rodzica do Sądu Rodzinnego o niewypełnianie obowiązków rodzicielskich. 
 4. W przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy powinien podjąć następujące kroki:
- nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza niebezpieczny przedmiot przed dostępem do niego dzieci, 
- powiadomienie dyrekcji o zaistniałej sytuacji, 
- sporządzenie notatki dotyczącej niebezpiecznej sytuacji,
- w zależności od stopnia niebezpieczeństwa dyrektor powiadamia odpowiednie organy.
 5. W przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzy się się dziecku nieszczęśliwy wypadek, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
- udzielenie pierwszej pomocy,
- powiadomienie rodzica o zaistniałym wypadku,
- powiadomienie dyrektora placówki,
- wezwanie specjalistycznej pomocy,
- sporządzenie protokołu dotyczącego zdarzenia,
- wpisanie zdarzenia do księgo wypadków przez Społecznego Inspektora Pracy,
- zgłoszenie wypadku do jednostki nadzorującej placówkę, 
- pomoc rodzicom w uzyskaniu świadczeń wynikających z ubezpieczenia dziecka - wypełnienie polisy ubezpieczeniowej.