PROCEDURY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH
ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI OPRACOWANE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
PRZEDSZKOLA NR 6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH

 

1. W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:

- odmowa wydania dziecka,

- powiadomienie dyrektora o zaistniałej sytuacji,

- powiadomienie drugiej osoby upoważnionej do odbioru dziecka,

- sporządzenie notatki służbowej podpisanej przez nauczyciela i drugą osobę (woźna lub druga osoba upoważniona do odbioru dziecka),

- w razie braku możliwości dotarcia do osoby uprawnionej do odbioru dziecka - powiadomienie Policji.

 

2. W przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

- odmowa wydania dziecka,

- odesłanie niepełnoletniego do domu z poleceniem przyjścia po dziecko osoby dorosłej, 

- w razie niedopełnienia tego polecenia - powiadomienie dyrektora przedszkola, 

- sprządzenie notatki służbowej, 

- w razie nieodebrania dziecka - zgłoszenie go na Policję.

 

3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

- powiadomienie dyrektora o zaistniałej sytuacji,

- wpisanie rodzica do zeszytu spóźnień z uwzględnieniem podpisu rodzica,

- umówienie rodzica na rozmowę z dyrektorem,

- w razie powtarzającej się sytuacji, zgłoszenie rodzica do Sądu Rodzinnego o niewypełnianie obowiązków rodzicielskich. 

 

4. W przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy powinien podjąć następujące kroki:

- nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza niebezpieczny przedmiot przed dostępem do niego dzieci, 

- powiadomienie dyrekcji o zaistniałej sytuacji, 

- sporządzenie notatki dotyczącej niebezpiecznej sytuacji,

- w zależności od stopnia niebezpieczeństwa dyrektor powiadamia odpowiednie organy.

 

5. W przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzy się się dziecku nieszczęśliwy wypadek, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

- udzielenie pierwszej pomocy,

- powiadomienie rodzica o zaistniałym wypadku,

- powiadomienie dyrektora placówki,

- wezwanie specjalistycznej pomocy,

- sporządzenie protokołu dotyczącego zdarzenia,

- wpisanie zdarzenia do księgo wypadków przez Społecznego Inspektora Pracy,

- zgłoszenie wypadku do jednostki nadzorującej placówkę, 

- pomoc rodzicom w uzyskaniu świadczeń wynikających z ubezpieczenia dziecka - wypełnienie polisy ubezpieczeniowej.