Załącznik nr 1

Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników/wolontariuszy w Przedszkolu nr 6 im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych

 

 1. Dyrektor przed zatrudnieniem pracownika w Przedszkolu poznaje dane osobowe, kwalifikacje kandydata/kandydatki, w tym stosunek do wartości podzielanych przez Przedszkole, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.
 2. Dyrektor dba o to, by osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.
 3. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, dyrektor Przedszkola może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:
 4. a) wykształcenia,
 5. b) kwalifikacji zawodowych,
 6. c) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
 7. W każdym przypadku dyrektor Przedszkola musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Powinien znać:
 8. a) imię (imiona) i nazwisko,
 9. b) datę urodzenia,
 10. c) dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 11. Dyrektor Przedszkola może poprosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie tych danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Przedszkole nie może bowiem samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Kodeksu pracy.
 12. Dyrektor Przedszkola przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje jego/jej dane osobowe, w tym dane potrzebne do sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym.
 13. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze, dyrektor Przedszkola potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:

1)    imię i nazwisko,

2)    data urodzenia,

3)    PESEL,

4)    nazwisko rodowe,

5)    imię ojca,

6)    imię matki.

 1. Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza lub osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.
 2. Dyrektor Przedszkola przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki na nauczyciela uzyskuje od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 3. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla ww. celów.
 4. Od kandydata/kandydatki – osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie – dyrektor pobiera również oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej (zał. 1a).
 5. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności, nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka zobowiązani są złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie byli prawomocnie skazani w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz nie wydano wobec nich innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścili się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.
 6. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 7. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej na stanowisku nauczyciela zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
 8. W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dyrektor uzyskuje od kandydata/kandydatki oświadczenie o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.

 

zał.1a

 

.........................................................................

                                                                                               miejsce, data

 

 

 

OŚWIADCZENIE O KRAJACH ZAMIESZKANIA

 

Oświadczam, że w okresie ostatnich 20 lat zamieszkałem/am w następujących państwach, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa:

oraz jednocześnie przedkładam informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi/ informację z rejestrów karnych.

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

..........................................................................

                                                                                                    podpis

 

 

zał.1b

.........................................................................

                                                                                              miejsce, data

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Ja,............................................................................................................................................

nr PESEL ....................................................../nr paszportu ....................................................

oświadczam, że w państwie ……………………………………………………………………………………………………………… nie jest prowadzony rejestr karny/ nie wydaje się informacji z rejestru karnego. Oświadczam, że nie byłam/em prawomocnie skazana/y w państwie ..................................................................................... za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec mnie innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściłam/em się takich czynów zabronionych, oraz że nie nałożono na mnie obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

.............................

podpis

 

Załącznik nr 2

Ustalone w Przedszkolu nr 6 im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych-

Zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko oraz dziecko – dziecko

 

 1. Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracownika przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Pracownik realizując te cele działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, praktykantów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia.
 2. Pracownik dba o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu, monitoruje sytuacje i dobrostan dziecka.
 3. W komunikacji z dziećmi pracownik zachowuje cierpliwość i szacunek. Słucha uważnie dzieci i udziela im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 4. Pracownik docenia i szanuje wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuje i traktuje równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
 5.  Pracownik unika faworyzowania dzieci. Każde dziecko jest równo traktowane.
 6. Pracownik pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych w zależności od potrzeb dziecka i rozmów z rodzicem.
 7. Czynności higieniczne; w przedszkolu są wdrażane zasady dbania o higienę: dzieci myją ręce, po przyjściu z szatni do sali, skorzystaniu z toalety, po powrocie z podwórka, spaceru, wycieczki, po malowaniu, klejeniu, lepieniu, przed posiłkami i po ich spożyciu.
 8. Pracownik pomaga młodszym dzieciom za ich zgodą w ubieraniu i rozbieraniu się. Na prośbę małego dziecka może być mu udzielona pomoc w wykonaniu czynności higienicznych.
 9. Dbając o zapewnienie dziecku komfortu psychicznego i fizycznego, w przypadku zabrudzenia się, dziecko jest myte i przebierane w suche ubranie przez pracownika przedszkola. Bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka. Zasady bezpośredniego kontaktu z dzieckiem ustalane są z rodzicem, z poszanowaniem obu stron.
 10. Nauczyciele organizują zajęcia i zabawy zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój. Zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Dzieci są zachęcane i motywowane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności. Wszelkie ograniczenia dzieci (zdrowotne, nieśmiałość, wynikające z uprzedzeń) są uwzględniane i akceptowane.
 11. W trakcie zajęć, wycieczek, spacerów i zabaw opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z przydzielonym pracownikiem przedszkola.
 12. Przedstawiciele firm, instytucji, mający kontakt z dziećmi (np. teatrzyki, koncerty, spotkania, itd.) zawsze przebywają z dziećmi w obecności nauczyciela, pracownika przedszkola.
 13. Podczas posiłków dzieci są zachęcane do ich spożywania. Jedzą samodzielnie lub w razie potrzeby z pomocą nauczyciela/pracownika.
 14. Nauczyciel/pracownik wspiera dzieci w pokonywaniu trudności i motywuje je do podejmowania nowych wyzwań. Przy udzielaniu pomocy dzieciom uwzględnia się ich umiejętności rozwojowe.
 15. W każdej grupie, dzieci wspólnie z wychowawcą tworzą kontrakt grupowy regulujący funkcjonowanie grupy. Jego zadaniem jest wzmacnianie pozytywnych zachowań i eliminowanie negatywnych.
 16. Wobec dzieci stosowane są konsekwencje nieodpowiedniego zachowania, a nie kary, z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem jego godności.
 17. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania rodziców dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
 18. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencjach swojego negatywnego zachowania. Jeśli negatywne zachowania się powtarzają nauczyciel wspólnie z opiekunem ustala dalsze działania wychowawcze.
 19. Niedopuszczalne są zachowania:

1)        cielesne (bicie, popychanie, szarpanie);

2)        słowne (wyzywanie, wyśmiewanie).

 1. Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedozwolone.  Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy dobrych intencjach pracownika taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.
 2.  Dzieci nie są przezywane, etykietowane czy wyśmiewane, a możliwości i ograniczenia rozwojowe są respektowane. Niedopuszczalne są zachowania piętnujące dziecko.
 3. Jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, zostaw uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbaj, aby być w zasięgu wzroku innych. Możesz też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy.
 4.  Pracownicy przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola, czy podczas wycieczek.
 5. Osoby obce nie mają wstępu do ogrodu przedszkola. Otoczenie przedszkola w trakcie pobytu dzieci                         w ogrodzie przedszkolnym, jest monitorowane przez nauczycieli, pracowników przedszkola.
 6. Pracownicy posiadają wiedzę i w ramach wykonywania obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 7. Kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.
 8. Pracownikowi nie wolno zapraszać dzieci do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych). Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).
 9.  Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.
 10. Przedszkole zapewnia dzieciom dostęp do internetu pod nadzorem nauczyciela, który ma obowiązek informowania dziecka o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.
 11. Pracownik jest świadom cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, ale także swoich własnych działań w internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzysta. Jeśli profil pracownika jest publicznie dostępny, dzieci i ich opiekunowie będą mieć wgląd w cyfrową aktywność pracownika.

 

 

Załącznik nr 3

PROCEDURA ZAKŁADANIA NIEBIESKIEJ KARTY

 „Sposób postępowania w sytuacjach przemocy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy przez wypełnienie formularza Niebieska Karta – A.
 2. Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy.
 3. Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.
 4. Wypełnienie formularza Niebieska Karta – A dokonuje nauczyciel przedszkola, który pierwszy powziął informacje o sytuacji przemocy w rodzinie.
 5. Druk Niebieska Karta – A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe).
 6. W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy już w ramach procedury Niebieskiej Karty.
 7. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy należy: -przekazać formularz Niebieska Karta – B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych, -w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznającą przemocy i odmowy współpracy również należy przekazać formularz Niebieska Karta – B (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie), – w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko Niebieską Kartę – B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy.
 8. Działania interwencyjne, o których mowa w par.3 podejmuje nauczyciel przedszkola wypełniający Niebieską Kartę – A (dotyczy to sytuacji nagłych, w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia).
 9. Zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę.
 10. Po wypełnieniu Niebieskiej Karty – A należy niezwłocznie ( w ciągu 7 dni – datę wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej należy uznać za datę przekazania) przekazać ją do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z wnioskiem o powołanie grupy roboczej ( w aktach należy pozostawić kopię dokumentu).
 11. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych zawiadamia w ciągu  3 dni przedstawiciela policji o wypełnieniu druku Niebieska Karta – A w danej rodzinie.
 12. Po uzyskaniu akceptacji wniosku o powołanie grupy, pracownik socjalny zwołuje spotkanie grupy roboczej (w ciągu 2 tygodni od uzyskania akceptacji członków Zespołu Interdyscyplinarnego) uprzednio informując wszystkie osoby wskazane jako skład grupy roboczej wraz z informacją na temat rodziny, której dotyczy problem. Powiadomienia dokonuje osoba powołująca grupę.
 13. Nauczyciel przedszkola, który wypełnił formularz Niebieska Karta – A w czasie od wszczęcia procedury do powołania grupy roboczej, podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków zawartych w rozporządzeniu.
 14. Po uzyskaniu akceptacji członków Zespołu Interdyscyplinarnego należy zwołać posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na kartach C, D. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie od pracownika socjalnego. Osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie od policji.
 15. Wypełnienie formularza Niebieska Karta – C następuje jedynie na posiedzeniu grupy roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie grupy roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.
 16. Wypełnienie formularza Niebieska Karta – D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu, np. w mieszkaniu.
 17. UWAGA: spotkania te powinny być zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie ze sprawcą. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z ofiarą przemocy, aby uniknąć zachowań powodujących wtórną wiktymizację osoby doznającej przemocy.
 18. Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienia formularza Niebieska Karta – A (należy także przekazać formularz B oraz formularz C.
 19. Zakończenie procedury, wymaga wskazania przesłanki do zakończenia w par. 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie grupy roboczej (konieczna jest obecność wszystkich członków grupy).

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

KARTA INTERWENCJI

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

 

Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa

Data:

Działanie:

Spotkania z opiekunami dziecka

Data:

Opis spotkania:

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny

inny rodzaj interwencji (jaki?):

 

 

 

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji

 

 

Wyniki interwencji – działania organów wymiaru sprawiedliwości (jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach działania placówki lub działania rodziców)

Data:

Działanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 5

MONITORING

 

Czy znasz standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w przedszkolu, w którym pracujesz?

 

TAK

 

NIE

Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem”?

 

TAK

 

NIE

Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

 

TAK

 

 

NIE

 

Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

 

TAK

 

NIE

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

 

TAK

 

 

NIE

Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone?

 

 

Czy podjąłeś/-aś jakieś działania? Jeśli tak, to jakie?

 

Jeśli nie – dlaczego?

 

 

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem?