Polityka ochrony dzieci

 

Preambuła

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu nr 6 im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych. Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu nr 6 im. Pod Topolą są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników placówki na rzecz dzieci. Pracownik Przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Przedszkola, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik Przedszkola stosował wobec dziecka jakiekolwiek formy przemocy.

 

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

 Niniejsza Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem została opublikowana na stronie internetowej Przedszkola. Jest szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci uczęszczających do Przedszkola. Poszczególne grupy małoletnich są aktywnie z nią zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

 Rozdział I

 Słowniczek terminów

 §1

 1. Dziecko/małoletni – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 2. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.
 3. Dyrektor – osoba (lub podmiot), która w strukturze Przedszkola jest uprawniona do podejmowania decyzji.
 4. Pracownik:

1)   nauczyciel/wychowawca, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym na podstawie stosunku pracy;

2)   pracownik niebędący nauczycielem to, pracownik przedszkola, który jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także umowy wolontariackiej czy umowy na odbycie praktyki.

 1. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.
 2. Instytucja – każda firma/instytucja/organizacja współpracująca z przedszkolem.
 3. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę, co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 4. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
 5. Zespół interwencyjny to zespół osób odpowiedzialnych za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem powołanych przez dyrektora przedszkola, sprawujących nadzór nad jej realizacją w placówce.
 6. Zespół interdyscyplinarny – to zespół powoływany przez burmistrza miasta w ramach realizowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi.

 

Rozdział II

 

Czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci – zasady rozpoznawania i reagowania

§2

 1. Rekrutacja pracowników Przedszkola odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady Rekrutacji stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
 2. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko i dziecko – dziecko ustalone w Przedszkolu. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
 3. Pracownicy Przedszkola posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci i zwracają na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.
 4. Pracownicy Przedszkola monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 5. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Przedszkola podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

 

 

Rozdział III

Rozpoznanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§3

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka wychowawca lub psycholog pracujący w przedszkolu podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 1. Pracownicy przedszkola monitorują sytuację i dobrostan dzieci.

 

 

Rozdział IV

Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka w rodzinie

§4

 

 1. W przypadku powzięcia przez pracownika Przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji wychowawcy lub dyrektorowi/wicedyrektorowi przedszkola.
 2. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez wychowawcę, psychologa i dyrektora. Pracownicy wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania:

- przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem

- przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji.

 1. Psycholog i dyrektor/wicedyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa i informuje ich o podejrzeniu.
 2. Psycholog/dyrektor/wicedyrektor sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz stwarza plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

- działań, jakie przedszkole podejmuje w celu zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji,

- wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku,

- skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 §5

 1. W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor Przedszkola powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor Przedszkola, inni pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia dziecka lub o krzywdzonym dziecku.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga/psychologa przedszkolnego oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

 §6

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Dyrektor informuje opiekunów dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja/cus/sąd rodzinno-opiekuńczy, lub do przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego).
 3. Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, CUSu lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Procedura Niebieskiej Karty stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki.
 5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane podejrzenie o krzywdzeniu dziecka.
 6. W przypadku gdy istnieje podejrzenie krzywdzenia dziecka, zgłoszone przez opiekunów dziecka lub pracowników przedszkola, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

 §7

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Standardów. Kartę tę załącza się do dokumentacji dziecka w Przedszkolu.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 §8

 

 1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka (wykorzystywanie seksualne, zgwałcenie małoletniego, rozpijanie małoletniego) informacja o tym fakcie zostaje niezwłocznie przekazana dyrektorowi placówki. W tym wypadku sprawą priorytetową jest zabezpieczenie bezpieczeństwa dziecka. Dyrektor niezwłocznie zgłasza podejrzenie popełnienia przestępstwa na policję lub zawiadamia prokuraturę.

 

Rozdział V

 

Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracowników placówki

 §9

 1. W przypadku uzyskania informacji lub zauważeniu, iż dziecko jest krzywdzone przez pracownika placówki, należy o tym fakcie natychmiast poinformować psychologa/wychowawcę, który sporządza notatkę służbową i przekazuje uzyskane informacje dyrektorowi przedszkola.
 2. Z krzywdzącym dziecko pracownikiem dyrektor przeprowadza rozmowę.
 3. Dyrektor lub psycholog przeprowadza również rozmowę z dzieckiem i jego opiekunami w celu ustalenia planu pomocy i wsparcia dziecka.
 4. Z pracownikiem, który dopuścił się krzywdzenia dziecka zostaje zawarty kontrakt, który musi zawierać szczegółowe rozwiązania mające na celu powstrzymanie dalszego krzywdzenia.
 5. Dyrektor sprawdza czy zaplanowane działania przynoszą rezultaty, jeśli tak zakańcza działanie, lecz monitoruje zachowania pracownika.
 6. Jeśli pracownik przedszkola nadal dopuszcza się krzywdzenia dziecka może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.
 7. W przypadku, gdy zostanie powzięte podejrzenie, że pracownik dopuszcza się przestępstwa na szkodę dziecka, dyrektor ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o powyższym policji lub też właściwej miejscowo prokuratury.

 

 

Rozdział VI

Zasady dotyczące zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu

 §10

 1. Przedszkole zapewnia zdrowe i bezpieczne warunki przebywania, w tym ochronę zdrowia dziecka w przedszkolu.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez Opiekunów lub osoby pełnoletnie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 1. Dziecko po przyjściu do przedszkola należy bezwzględnie powierzyć bezpośredniej opiece nauczyciela lub pracownika przedszkola.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które określają Instrukcje BHP i Instrukcje ppoż.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a

w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

 1. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, jedynie pod opieką nauczycieli.
 2. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.
 3. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.
 4. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowywane
  w zeszycie wyjść.
 5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 6. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez konserwatora.
 7. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
 8. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.
 9. Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.
 10. Nauczyciel ustala z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców i dzieci.

 

Rozdział VII

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 §11

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
 3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy
 4. o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.
 5. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 6. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Pracownik placówki jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
   i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego.

 §12

 

 1. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 §13

 

 1. Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunach.
 2. Pracownicy placówki, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, mogą skontaktować się  z opiekunami dziecka i zapytać ich o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów.
 3. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 4. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna.
 5. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekunów – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

 

 

Rozdział VIII

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 §14

 

 1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 §15

 

 1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 §16

 

 1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio, wideo), wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka. Na początku roku szkolnego rodzice wyrażają zgodę w pisemnym oświadczeniu.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.

 

 

 

Rozdział IX

Zasady bezpiecznego korzystania internetu i mediów elektronicznych w przedszkolu

 

 

 1. Przedszkole zapewniając dzieciom dostęp do internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 2. Na terenie przedszkola dostęp dziecka do internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.
 3. Pracownik ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Pracownik przedszkola czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z internetu dzieci podczas zajęć.

 

 

Rozdział X

Edukacja i monitoring stosowania Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 §18

 1. Dyrektor Przedszkola wyznacza wicedyrektora oraz psychologa jako osoby odpowiedzialne za realizację i propagowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu.
 2. Osoby, o których mowa w punkcie 1, są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały jej naruszenia, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie w niej zmian.
 3. Osoby odpowiedzialne za realizację i propagowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przeprowadzają wśród pracowników Przedszkola, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom jej realizacji. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany oraz wskazywać wszelkie naruszenia w Polityce.
 4. Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoby odpowiedzialne za realizację i propagowanie Polityki sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi Przedszkola.
 5. Dyrektor Przedszkola na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom, dzieciom i ich rodzicom/opiekunom.

 

 §19

1.W każdej grupie przeprowadzone zostały się zajęcia na temat ochrony przed przemocą oraz          wykorzystywaniem. Dzieci zostały poinformowane do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę w przypadku ich krzywdzenia lub wykorzystywania.

 1. W placówce na tablicy informacyjnej dostępne są dla dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą.
 2. W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania

pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci.

4.W placówce organizowane są spotkania edukacyjne dla rodziców w zakresie: wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

 

Rozdział XII

Przepisy końcowe

 §20

 

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola lub zamieszczenie na stronie internetowej.