PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE PRZEDSZKOLA NR 6 IM. POD TOPOLĄ
W ŁAZISKACH GÓRNYCH

 

Zgodnie z art. 31 i art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe., przedmiotem działalności przedszkola jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Zapewnienie każdemu dziecku, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7lat, warunków niezbędnych do jego rozwoju. Podnoszenie jakości pracy przedszkola i jego rozwój organizacyjny.
Na podstawie art. 13 powołanej wyżej ustawy Przedszkole nr 6 Im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych, jest przedszkolem publicznym gdyż:
1. Realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie;
3. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Szczegółową organizacją pracy przedszkola w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego i działające w przedszkolu związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący.
Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
Obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych w Łaziskach Górnych
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady pedagogicznej.
Wewnętrzne akty prawne regulujące prace przedszkola powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola lub Uchwałą Rady pedagogicznej.