Deklaracja dostępności

 

Przedszkole nr 6 im. Pod Topolą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.p6.laziska.pl Przedszkole nr 6 im. "Pod Topolą".
 
Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole nr 6 im. "Pod Topolą"
ul. Kardynała Wyszyńskiego 27
43 -173 Łaziska Górne
NIP: 635-16-37-045
telefon: 32 224 33 56
telefon komórkowy: 605 824 749
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 - dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 - zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów lud plików PDF jaki jest niezbędny do opublikowania
 
Menu u góry strony działa zgodnie z wytycznymi WAI-ARIA. Po ustawieniu ostrości na elemencie paska menu można skorzystać z następujących funkcji klawiszy, zgodnie z zasadami obsługi klawiatury:
Pasek menu
 • Strzałka w prawo - przenosi "focus" na następny element w pasku menu. Jeżeli "focus" znajduje się na ostatnim elemencie, to przeniesie "focus" na pierwszy element.
 • Strzałka w lewo - przenosi "focus" na poprzedni element w pasku menu. Jeżeli "focus" znajduje się na pierwszym elemencie, przesunie "focus" na ostatni element.
 • Strzałka w dół - otwiera podmenu i przenosi "focus" na pierwszą pozycję w podmenu.
 • Strzałka w górę - otwiera podmenu i przenosi "focus" na ostatnią pozycję w podmenu.
 • Home - przenosi "focus" na pierwszy element w pasku menu.
 • End - przenosi "focus" na ostatni element w pasku menu.
 • Znak - przenosi "focus" na następny element w pasku menu o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku. Jeżeli żaden z elementów nie ma nazwy zaczynającej się od wpisanego znaku, "focus" nie zostanie przeniesiony.
Podmenu
 • Escape - zamyka podmenu, przenosi "focus" na nadrzędny element paska menu.
 • Strzałka w prawo - jeżeli "focus" znajduje się na elemencie z podmenu, to otwiera podmenu i ustawia "focus" na pierwszym elemencie. Jeśli "focus" znajduje się na elemencie, który nie posiada podmenu: Zamyka podmenu. Przenosi "focus" na następny element w pasku menu. Otwiera podmenu nowo wyśrodkowanego elementu paska menu, utrzymując "focus" na tym nadrzędnym elemencie paska.
 • Strzałka w lewo  - zamyka podmenu i przenosi "focus"na nadrzędną pozycję menu. Przenosi "focus" na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku. Jeśli nadrzędna pozycja menu znajduje się w pasku menu, również: przenosi "focus" na poprzedni element w pasku. Otwiera podmenu nowo wyśrodkowanego elementu paska, utrzymując "focus" na tym nadrzędnym elemencie paska.
 • Strzałka w dół - przenosi "focus" na następny element w podmenu. Jeśli "focus" znajduje się w pierwszym elemencie, przesunie "focus" na ostatni element.
 • Strzałka w górę - przenosi "focus" na następny element w podmenu. Jeśli "focus" znajduje się na ostatnim elemencie, przesunie "focus" na pierwszy element.
 • Home - przenosi "focus" na pierwszy element podmenu.
 • End - przenosi "focus" na ostatni element podmenu.
 • Znak - przenosi "focus" na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku.Jeśli żaden z elementów nie ma nazwy zaczynającej się od wpisanego znaku, "focus" nie zostanie przesunięty. Przenosi "focus"na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku.
 Ułatwienia na stronie internetowej
 Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie przez przeglądarkę
 • poprawne działanie na wszystkich przeglądarkach
 
Data sporządzenia deklaracji : 2021-06-15
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: DOROTA PAWLIK
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (32) 224-33-56, 605 824 749
 
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna. Główne wejście do przedszkola dla rodziców i dzieci prowadzi od strony ulicy Kardynała Wyszyńskiego 27.
Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujących się przy schodach. Z tyłu budynku jest drugie wejście z którego może korzystać tylko personel techniczny.
 1. Dostępność do korytarzy, schodów jest ogólnodostępna. Nie dotyczy to stref wydzielonych dla pracowników przedszkola.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość podjazdu pod główne drzwi wejściowe. Dla tych osób dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 4. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
 5. Przedszkole nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów z wyłączeniem psów asystujących.
 7. Przedszkole nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu bądź online.