WRZESIEŃ

KRĄG TEMATYCZNY: „Znowu razem”

TYDZIEŃ 1

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich,
 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności, takich jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów,
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób,
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą,
 • współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich,
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków,
 • prezentowanie swojej osoby na forum grupy,
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej,
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów,

 

KRĄG TEMATYCZNY: „Z latawcem w przedszkolu”

TYDZIEŃ 2:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami,
 • osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie podstawowych emocji,
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata,
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy,
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • określanie położenia latawca względem siebie i innych,
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie rytmem,
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych,
 • aktywne słuchanie utworów literackich,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów,
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „o”,
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.

 

Krąg tematyczny: „Żegnamy lato”

TYDZIEŃ 3

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwanie się nożyczkami,
 • osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata,
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego,
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób.

 OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy,
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • określanie położenie kartki papieru względem siebie i innych,
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie z rytmem,
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych,
 • aktywne słuchanie utworów literackich,
 • wzbogacanie wiedzy na temat pisania listów,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z konkretną tematyką,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów,
 • uwrażliwianie dzieci na piękno wakacyjnych krajobrazów,
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „a”, „A”,
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata,
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.

 

Krąg tematyczny: „Ziemia nasza planeta”

Tydzień: 4

OBSZAR FIZYCZNY

 • udział w zabawach ruchowych integrujących grupę,
 • uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie motoryki dużej i małej,
 • nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego,
 • wykonywanie instrumentów muzycznych z recyklingu.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 OBSZAR SPOŁECZNY

 • umiejętność współpracy w grupie,
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety,
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • zdobycie wiedzy o naszej planecie,
 • rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”,
 • wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi,
 • wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności,
 • wzbogacanie wiedzy na temat lądów,
 • poznawanie kontynentów i części świata na mapie,
 • okazywanie zainteresowania poznawaniem liter: „t”, „T”,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • czynny udział w zabawach badawczych,
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”,
 • opowiadanie o uczuciach towarzyszących odkrywaniu świata,
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata,
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.