LISTOPAD


Tydzień 1

Krąg tematyczny: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

Tydzień  2

Krąg tematyczny: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
 • Budowanie prostych konstrukcji latających;
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;
 • Wzbogacenie czynnego słownika dzieci.

Tydzień 3

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
 • Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
 • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych u dzieci;
 • Rozbudzenie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

Tydzień 4

Krąg tematyczny: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;
 • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości własnej wyobraźni;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców- przygotowanie do pisania;
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 

GRUDZIEŃ

 

Tydzień 1

Krąg tematyczny: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacenie wiedzy przez przeprowadzenie doświadczeń i zabawy badawcze;
 • Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

Tydzień 2

Krąg tematyczny: Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu;
 • Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;
 • Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch i dotyk);
 • Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;
 • Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

Tydzień 3

Krąg tematyczny: W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali.

 

STYCZEŃ

 

Tydzień 3

Krąg tematyczny: Kocham babcię , kocham dziadka, bycie z nimi to nie gratka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

-Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach,

-Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

-Umożliwienie wykonania własnoręcznego wykonania prezentów;

-Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Tydzień 4

Krąg tematyczny: Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

-Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i życzeń;

-Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało,

-Uwrażliwianie na potrzeby i marzenia innych.

 

LUTY

Tydzień 1

Krąg tematyczny: Ferie to super sprawa, odpoczynek i zabawa

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

TYDZIEŃ 2

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy,;
 • Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

Tydzień 3

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabawa badawczych;
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób .

Tydzień 4

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;
 • Poszerzenie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w rolę;
 • Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.

 

Marzec

Tydzień 1

Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

Zamierzenia wychowawcze-dydaktyczne:

 • Utrwalenie pojęcia para;
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

Tydzień 2

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego;
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć; kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

Tydzień 3

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zachęcenie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
 • Utrwalenie kształtu nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny oraz zachowania bohaterów utworów literackich.

Tydzień 4

Krąg tematyczny: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
 • Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się okresami czasu;
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego ja;
 • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;
 • Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat .

 

Kwiecień

Tydzień 1

Krąg tematyczny: „Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki”

Zamierzenia wychowawcze-dydaktyczne:

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Wyrabianie umiejętności i kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów.;
 • Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

 

Tydzień 2

Krąg tematyczny: „Na wsi zawsze jest wesoło, i tyle pól i zwierząt wkoło”

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;
 • Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;
 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

 

Tydzień 3

Krąg tematyczny: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;
 • Dbanie o zmysły – posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu;
 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;
 • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacenie słownictwa;
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

 

 

Tydzień 4

Krąg tematyczny: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki pakuję!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

MAJ

TYDZIEŃ 1

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;

 • Tworzenie dzieciom warunków do dobierania świata wszystkimi zmysłami;

 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.


Tydzień 2


Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Budzenie zainteresowań życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

 • Stwarzanie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.


Tydzień 3

 

Krąg tematyczny: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola- podstawowe czynności;

 • Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

 • Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

 

Tydzień 4

Krąg tematyczny: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabawy dydaktycznych i tematycznych;

 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.