{gallery}UNICEF{/gallery}

Treści programowe w listopadzie:

 1. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje:
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu
 • Wspomaganie prawidłowego aparatu artykulacyjnego
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających poznanie zjawisk atmosferycznych
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa i współpracy w zespole
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „l”.
 1. Jesteśmy Polakami:
 • Kształcenie poczucia przynależności narodowej
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski
 • Potrafi zaśpiewać hymn Polski.
 1. Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga:
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych
 • Rozwijanie sprawności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki)
 • Uwrażliwianie na piękno muzyki
 • Poznanie znaku graficznego liczby 4.
 1. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy
 • Uświadomienie potrzeby stosowania zwrotów grzecznościowych
 • Rozbudzanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych przy konstruowaniu gry planszowej
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „u”.

 

Treści programowe w miesiącu grudniu:

 

 1. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł
 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery k.

 

 1. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają
 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny
 • Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery d.

 

 1. W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem
 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek, kolęd
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo – ruchowej w czasie komponowania ozdób świątecznych
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby 5.

Treści programowe w miesiącu styczniu:

 1. Kocham babcie , kocham dziadka
 • Budzenie przynależności do rodziny, zainteresowanie jej historią, budzenie szacunku i przywiązania wobec dziadków
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie liczby 10
 • Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań.
 1. O zwierzętach swych pamiętam
 • Zapoznanie z różnymi gatunkami zwierząt żyjących w środowisku naturalnym i hodowanych w domu
 • Zachęcanie do opiekowania się zwierzętami
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • Poznanie symbolu graficznego liczby 7.

 

Treści programowe w miesiącu marcu i kwietniu:

 1. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
 • Konieczność dostosowania ubioru do warunków pogodowych
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji za pomocą symboli
 • Zapoznanie z symbolem graficznym litery – s, S
 1. Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór
 • Umożliwienie dzieciom zdobycia informacji na temat życia ptaków
 • Zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii, wniosków
 • Poznanie znaku graficznego cyfry -0
 1. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami świąt wielkanocnych
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zborów, przeliczania

i porównywania liczby elementów

 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery –w, W
 • Przygotowanie do nauki pisania- wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu znaków litero- podobnych
 1. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
 • Zdobywanie wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych
 • Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów
 • Zdobywanie doświadczeń w wypowiadaniu się i byciu słuchanym
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery –z, Z
 1. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem
 • Wspomaganie dzieci w rozumieniu następstwa czasu i zmian, które zachodzą
 • wdrażanie do starannych pomiarów długości
 • poznanie znaku graficznego liczby 10
 • przygotowanie do nauki pisania- usprawnienie współpracy ręki i oka.

 

WRZESIEŃ

KRĄG TEMATYCZNY: „Znowu razem”

TYDZIEŃ 1

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich,
 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności, takich jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów,
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób,
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą,
 • współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich,
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków,
 • prezentowanie swojej osoby na forum grupy,
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej,
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów,

 

KRĄG TEMATYCZNY: „Z latawcem w przedszkolu”

TYDZIEŃ 2:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami,
 • osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie podstawowych emocji,
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata,
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy,
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • określanie położenia latawca względem siebie i innych,
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie rytmem,
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych,
 • aktywne słuchanie utworów literackich,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów,
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „o”,
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.

 

Krąg tematyczny: „Żegnamy lato”

TYDZIEŃ 3

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwanie się nożyczkami,
 • osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata,
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego,
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób.

 OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy,
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • określanie położenie kartki papieru względem siebie i innych,
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie z rytmem,
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych,
 • aktywne słuchanie utworów literackich,
 • wzbogacanie wiedzy na temat pisania listów,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z konkretną tematyką,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów,
 • uwrażliwianie dzieci na piękno wakacyjnych krajobrazów,
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „a”, „A”,
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata,
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.

 

Krąg tematyczny: „Ziemia nasza planeta”

Tydzień: 4

OBSZAR FIZYCZNY

 • udział w zabawach ruchowych integrujących grupę,
 • uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie motoryki dużej i małej,
 • nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego,
 • wykonywanie instrumentów muzycznych z recyklingu.

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 OBSZAR SPOŁECZNY

 • umiejętność współpracy w grupie,
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety,
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety.

 OBSZAR POZNAWCZY

 • zdobycie wiedzy o naszej planecie,
 • rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”,
 • wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi,
 • wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności,
 • wzbogacanie wiedzy na temat lądów,
 • poznawanie kontynentów i części świata na mapie,
 • okazywanie zainteresowania poznawaniem liter: „t”, „T”,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • czynny udział w zabawach badawczych,
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”,
 • opowiadanie o uczuciach towarzyszących odkrywaniu świata,
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata,
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU 2020

 

MIESIĄC: WRZESIEŃ

 

15 września – „Dzień Kropki”

20 września - „Dzień Przedszkolaka”

22 września - „Sprzątanie Świata”

29 września - „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”

30 września – Dzień Chłopaka”

 

 

MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

10 października - „Dzień Drzewa”

11 października - „Dzień Dziewczynek”

14 października - „Dzień Edukacji Narodowej”

30 października - „Dzień Dyni”

 MIESIĄC LISTOPAD

 

5 listopada „Dzień Postaci z Bajek”

11 listopada „Święto Odzyskania Niepodległości”

25 listopada „Dzień Pluszowego Misia”

30 listopada „Andrzejki”

 

MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

4 grudnia Barbórka

6 grudnia Spotkanie z Mikołajem

Ok. 18 grudnia Wigilia Grupowa

22 grudnia Pierwszy Dzień Zimy