KALENDARZ  IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W  GRUPIE BIEDRONKI 

W ROKU SZKOLNYM  2020 / 2021

                                                   

WRZESIEŃ

-   NARODOWE  CZYTANIE

-   DZIEŃ   KROPKI

-   SPRZATANIE  ŚWIATA „REZYGNUJĘ, REDUKUJĘ, 

     SEGREGUJĘ”

-   DZIEŃ  PRZEDSZKOLAKA

-   OGÓLNOPOLSKI   DZIEŃ  GŁOŚNEGO CZYTANIA

 

PAŹDZIERNIK

-  ŚWIATOWY  DZIEŃ ZWIERZĄT

-  ŚWIATOWY DZIEŃ  DRZEWA  2020  „ŚWIETO DRZEWA

     DLA ZWIERZĄT”

-   DZIEŃ  KOMISJI  EDUKACJI    NARODOWEJ

-   PASOWANIIE NA PRZEDSZKOLAKA

-   DZIEŃ  DYNI

-   AKCJA  - ZBIERAMY KASZRANY I ŻOŁĘDZIE DLA

     ZWIERZĄT LEŚNYCH

-   AKCJA  -   ZBIERAMY   DLA    PIOTRUSIA

 

LISTOPAD

-   DZIEŃ  NIEPODLEGŁOŚCI

-   DZIEŃ  CZYSTEGO  POWIETRZA

-   DZIEŃ  ŻYCZLOWOŚCI I UŚMIECHU

-   DZIEŃ  KREDKI

-   DZIEŃ  PLUSZOWEGO  MISIA

 

GRUDZIEŃ

-   DZIEŃ  GÓRNIKA

-   AKCJA  -  ZBIERAMY  ZUŻYTE  BATERIE  I  ZAKRĘTKI

-   MIKOŁAJ

-   WIGILIA,  KOLĘDOWANIE

 

STYCZEŃ

-    POWITANIE  NOWEGO  ROKU 

-    BAL  KARNAWAŁOWY

-    DZIEŃ  BABCI I DZIADKA

 

LUTY

 

-   DZIEŃ  KOTA

 

MARZEC

-  DZIEŃ  KOBIET

-  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

- ŚWIATOWY  DZIEN  WODY 2021

 

KWIECIEŃ

-  WIELKANOC

-  DZIEŃ  SPORTU

-  DZIEŃ  ZIEMI

 

MAJ

-  DZIEŃ  STRAŻAKA

-  DZIEŃ  PSZCZÓŁ

-  DZIEŃ  DOBRYCH  UCZYNKÓW

-  DZIEŃ  MAMY

 

CZERWIEC

-  DZIEŃ  DZIECKA

-  DZIEŃ  TATY

-  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.- POWITANIE    WAKACJI.

 

 

Nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu wydawnictwa MAC "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Szczegóły w linku Preview.

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Mały miś w świecie wielkiej literatury" Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce "Projekty i innowacje"

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2021/2022

Cel ogólny:

 • Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego.

 • Wszechstronny rozwój dziecka.

 • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.

 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.

 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.

 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.

 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

 • Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci 6 letnich.

 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych

 • Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem przedszkola

 

Formy

Zadania

Termin realizacji

Zebrania z rodzicami

1. Omówienie organizacji przebiegu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej: zapoznanie z dokumentacją, podstawą programową, programem, rozkładem dnia, omówienie zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania przedszkola podczas pandemii, przekazanie planów i kierunków pracy przedszkola, wybór przedstawicieli Rady Rodziców.

2. Podsumowanie obserwacji wstępnej i końcowej dziecka / diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

sierpień 2021

 

 

 

 

listopad 2021 / maj 2022

Kontakty indywidualne oraz współpraca z rodzicami
w celu podnoszenia efektów pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej
(osobiście, telefonicznie,
e-mailowo)

1. Informowanie o postępach dziecka, wynikach obserwacji, zaistniałych problemach.

2. Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych – określenie jednolitych działań.

3. Porady specjalistów, kierowanie dzieci na badania do  poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji epidemiologicznej – przejście na nauczanie zdalne.

w miarę potrzeb,

wg harmonogramu konsultacji

Pedagogizacja rodziców

1. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców z wyszczególnieniem tematów realizowanych w danym miesiącu, aktualnych informacji dotyczących organizacji pracy.

2. Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola oraz grupowej artykułów, propozycji literatury pedagogicznej, zdjęć z zajęć, kalendarza imprez.

3. Dostarczanie bieżących informacji o osiągnięciach plastycznych dzieci poprzez systematyczne prezentowanie prac plastyczno-technicznych oraz innych wytworów dzieci na tablicy.

cały rok szkolny

Pomoc rodziców
w realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych,
uroczystości i imprez

1. Udział rodziców na zajęciach jeżeli zaistnieje taka możliwość – prezentacja wykonywanego zawodu.

2. Pomoc w realizacji tematyki tygodniowej, w przygotowaniu strojów dla dzieci na występy, zabawę karnawałową itp.

3. Zachęcanie do głośnego czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

na bieżąco,

w miarę możliwości

 

 

KALENDARZ IMPREZ 2020/2021