O nas


Nasze przedszkole zapewnia profesjonalne kształcenie i rozwijanie umiejętności dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nasi Absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Wobec rodziców placówka pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, przekazujemy wiedzę pedagogiczną oraz uwrażliwiamy na możliwości i potrzeby dziecka.

Get Adobe Flash player

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 6  IM. „POD TOPOLĄ” 
W ŁAZISKACH GÓRNYCH

 

1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 600 do 1630.

2. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci czyste i zdrowe.

3. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie nauczyciela prowadzącego grupę, dyrektora przedszkola.

4. Pobyt dziecka w przedszkolu uzależniony jest od treści umowy zawartej z rodzicami, w której wyszczególnione są godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Dzieci do przedszkola  należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 800.

6. Dzieci nie korzystające z podwieczorku rodzice powinni odbierać najpóźniej do godziny 1500.

7. Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienie związane z odbiorem dziecka należy zgłosić telefonicznie.

8. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione na piśmie.

9.  Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.

10. Nie odebranie dziecka do godziny 1630 , przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.

11. Zwrot kosztów za żywienie przysługuje za każdy  dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

12. Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonać do 15-go każdego miesiąca  na konto przedszkola, zgodnie z zawartą umową.

13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

14. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania.

15. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej  rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli.

16. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.

Gościmy

Odwiedza nas 349 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

Kontakt

Przedszkole nr 6
im. "Pod Topolą"
ul. kard. Wyszyńskiego 27
43-173 Łaziska Górne
tel. 32/2243-356

tel.kom. 605 825 249

email: dyrektor@p6.laziska.pl
admin. logopeda@p6.laziska.pl
Copyright © 2021 Przedszkole nr 6 Łaziska Górne  Rights Reserved.