O nas


Nasze przedszkole zapewnia profesjonalne kształcenie i rozwijanie umiejętności dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nasi Absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Wobec rodziców placówka pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, przekazujemy wiedzę pedagogiczną oraz uwrażliwiamy na możliwości i potrzeby dziecka.

Get Adobe Flash player

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE PRZEDSZKOLA NR 6 IM. POD TOPOLĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH


Zgodnie z art. 31 i art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe., przedmiotem działalności przedszkola jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Zapewnienie każdemu dziecku, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7lat, warunków niezbędnych do jego rozwoju. Podnoszenie jakości pracy przedszkola i jego rozwój organizacyjny.

Na podstawie art. 13 powołanej wyżej ustawy Przedszkole nr 6 Im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych, jest przedszkolem publicznym gdyż:

1. Realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie;

3. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Szczegółową organizacją pracy przedszkola w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego i działające w przedszkolu związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku

Obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych w Łaziskach Górnych

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady pedagogicznej.

Wewnętrzne akty prawne regulujące prace przedszkola powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola lub Uchwałą Rady pedagogicznej.

Gościmy

Odwiedza nas 355 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

Kontakt

Przedszkole nr 6
im. "Pod Topolą"
ul. kard. Wyszyńskiego 27
43-173 Łaziska Górne
tel. 32/2243-356

tel.kom. 605 825 249

email: dyrektor@p6.laziska.pl
admin. logopeda@p6.laziska.pl
Copyright © 2021 Przedszkole nr 6 Łaziska Górne  Rights Reserved.