Treści programowe w listopadzie:

 1. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje:
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu
 • Wspomaganie prawidłowego aparatu artykulacyjnego
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających poznanie zjawisk atmosferycznych
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa i współpracy w zespole
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „l”.
 1. Jesteśmy Polakami:
 • Kształcenie poczucia przynależności narodowej
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski
 • Potrafi zaśpiewać hymn Polski.
 1. Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga:
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych
 • Rozwijanie sprawności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki)
 • Uwrażliwianie na piękno muzyki
 • Poznanie znaku graficznego liczby 4.
 1. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy
 • Uświadomienie potrzeby stosowania zwrotów grzecznościowych
 • Rozbudzanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych przy konstruowaniu gry planszowej
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „u”.

 

Treści programowe w miesiącu grudniu:

 

 1. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł
 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery k.

 

 1. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają
 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny
 • Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery d.

 

 1. W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem
 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek, kolęd
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo – ruchowej w czasie komponowania ozdób świątecznych
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby 5.

Treści programowe w miesiącu styczniu:

 1. Kocham babcie , kocham dziadka
 • Budzenie przynależności do rodziny, zainteresowanie jej historią, budzenie szacunku i przywiązania wobec dziadków
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie liczby 10
 • Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań.
 1. O zwierzętach swych pamiętam
 • Zapoznanie z różnymi gatunkami zwierząt żyjących w środowisku naturalnym i hodowanych w domu
 • Zachęcanie do opiekowania się zwierzętami
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • Poznanie symbolu graficznego liczby 7.

 

Treści programowe w miesiącu marcu i kwietniu:

 1. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
 • Konieczność dostosowania ubioru do warunków pogodowych
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji za pomocą symboli
 • Zapoznanie z symbolem graficznym litery – s, S
 1. Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór
 • Umożliwienie dzieciom zdobycia informacji na temat życia ptaków
 • Zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii, wniosków
 • Poznanie znaku graficznego cyfry -0
 1. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami świąt wielkanocnych
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zborów, przeliczania

i porównywania liczby elementów

 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery –w, W
 • Przygotowanie do nauki pisania- wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu znaków litero- podobnych
 1. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
 • Zdobywanie wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych
 • Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów
 • Zdobywanie doświadczeń w wypowiadaniu się i byciu słuchanym
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery –z, Z
 1. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem
 • Wspomaganie dzieci w rozumieniu następstwa czasu i zmian, które zachodzą
 • wdrażanie do starannych pomiarów długości
 • poznanie znaku graficznego liczby 10
 • przygotowanie do nauki pisania- usprawnienie współpracy ręki i oka.